REBTEK
Rusya Ekonomi Bilim ve Teknoloji Derneği
banner+web.JPG

ENERJİ POLİTİKALARI KOMİSYONU

REBTEK

enerjİ polİtİkaları komİsyonu

Komisyon Başkanı: Birol Ergüven

İçerik: Türkiye enerjide dışa bağımlığının azaltılması yerel kaynakların kullanımının azami seviyeye yükseltilmesi ve iklim değişiklikleri ile mücadele hedeflerinden yola çıkarak ulusal enerji bileşiğinde yenilenebilir enerji kaynaklarının payını yükseltme ve enerji sepetine nükleer enerji de ekleme yoluyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Türkiye, ispatlanmış petrol ve doğal gaz rezervlerinin dörtte üçüne sahip bölge  ülkeleriyle Avrupa'daki tüketici pazarları arasında jeo-stratejik bir konuma sahiptir. Bu ayrıcalıklı doğal köprü konumu Türkiye’ye enerji güvenliği bağlamında fırsatlar sağlarken sorumluluklar de yüklenmekte olup, ülkemiz bu konumunu pekiştirmek için girişimlerde bulunmaktadır.  Bu açıdan Türkiye bölgesel enerji stratejisini geliştirirken gerek doğu-batı, gerek kuzey-güney enerji koridorları üzerindeki konumumuzun güçlendirilmesi ve ülkemizin bir enerji merkezine dönüştürülmesi hedefini göz önünde bulundurmaktadır.

Ülkemiz, iktisadi işbirliği ve kalkınma teşkilatı OPEC ülkeleri içerisinde geçtiğimiz 10 yıllık dönemde enerji talep artışının en hızlı gerçekleştiği ülke durumuna gelmiştir. Aynı şekilde ülkemiz dünyada 2002 yıllından bu yana elektrik ve doğal gazda Çin’den sonra en fazla talep artış hızına sahip ikinci büyük ekonomi olmuştur.  Yapılan projeksiyonlar bu eylemin orta ve uzun vadede de devam edeceğini göstermektedir. Hızlı artan enerji talebi neticesinde Türkiye'nin başta petrol ve doğal gaz olmak üzere, enerji ithalatına bağımlılığı artmaktadır. Ülkemizin hala hazırda toplan enerji talebini yaklaşık 25% yerli kaynaklarından karşılanırken kalan bölümü çeşitlilik arzından ithal kaynaklarından karşılanmaktadır.   
2014 yıllında yaklaşık 125 milyon ton petrol eş değerini, geçen yıllık enerji talebimizin yapılan projeksiyonlara göre 2023 yıllında 218 milyon tona ulaşması beklenmektedir. Hala hazırda birincil enerji talebimizi yaklaşık %35’i doğal gaz, % 28,5’i kömür, %27’si petrol, %7’si hidro, %2,5’i diğer yenilebilir kaynaklarından karşılanmaktadır. Ülkemizin elektrik talebi hızlı artmakta olup, 2015 yıllında 264 MW olarak gerçekleşmiştir.  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan projeksiyonlara göre 2023 yılında elektrik enerjisi talebimizin 414 MW yükseleceği öngörülmektedir.  

Nükleer enerji:  ülkemizde artan enerji talebinin karşılanması enerjide dışa bağımlığın azaltılabilmesi ve pek çok… çevresel olumlu etkileri sebebiyle enerji üretiminde nükleer enerjiden de yararlanmasına karar alınmıştır. Bu çerçevede biri Mersin Akkuyu diğeri Sinop’ta inşaat edilecek iki nükleer santral ile 2023 yıl itibariyle elektrik üretiminin yaklaşık %10’unun nükleer enerjiden karşılanması hedeflenmektedir.

İletişim: komisyon@rebtek.org