REBTEK
Rusya Ekonomi Bilim ve Teknoloji Derneği
banner web.JPG

TÜZÜK

Kuruluş Hükümlerİ ve Tanımlar * Üyelİk ve Üyelİk İşlemlerİ * Organlar Görev ve Yetkİlerİ * Mali Hükümler * Genel Hükümler 


RUSYA EKONOMİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERNEĞİ
TÜZÜĞÜ


 

BÖLÜM I: KURULUŞ HÜKÜMLERİ VE TANIMLAR

 

Madde 1: 

Derneğin Adı ve Merkezi
 1.1     Derneğin Adı, “Rusya Ekonomi Bilim ve Teknoloji Derneği“dir.
 1.2     Kısa isim olarak REBTEK kullanılır.
 1.3     Derneğin merkezi İstanbul'dur.
 1.4     Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.
 1.5     Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.


Madde 2: 

Tanımlar
Aşağıdaki terminler, sözcükler ve kısaltmalar, işbu tüzüğün yorumlanması bakımından aşağıda karşılarında belirtilen anlamları taşırlar:
 2.1     Dernek: Rusya Ekonomi Bilim ve Teknoloji Derneği;
 2.2     Tüzük: Rusya Ekonomi Bilim ve Teknoloji Derneği tüzüğü;
 2.3     Merkez: İstanbul Büyükşehir Belediye sınırları içinde bulunan Dernek Merkezi;
 2.4     Üyeler: Derneğin asıl gerçek kişi ve asıl tüzel kişi üyeleri ile onursal üyeler;
 2.5     Genel Kurul: Derneğin tüm asıl üyelerinin oluşturduğu, derneğin en üst karar alma organı;
 2.6     Yönetim Kurulu: Derneğin, Genel Kurul tarafından yetkilendirilen yönetim organı;
 2.7     Dernek Başkanı: Derneğin Yönetim Kurulu başkanı.


MADDE 3:

Dernek Logosu
 3.1     Derneğe ait logo ve logoda kullanılacak renkler aşağıdadır:
 3.1.1     Logo:

REBTEK logo
 

 3.1.2     Logoda kullanılacak renkler: Logoda görüldüğü şekilde mavi, siyah, gri;
 3.2     Dernek logosu, Yönetim Kurulu'nun izni olmadan, üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.


maDDE 4:

Derneğin Amacı
 4.1     Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki stratejik, ekonomik, bilim ve teknolojik ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak. 
 4.2     Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki iş dünyasının ve akademik dünyasının ilişkilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.
 4.3     Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerde bir stratejik, iş, lobby ve düşünce kuruluşu olmayı amaçlamaktadır.
 4.4     Türk şirketler ve kurumlar ile Rus şirketler ve kurumlar arasındaki ekonomik, şirketsel, ticari ilişkilerin ve ortaklıkların geliştirilmesi için projeler amaçlamaktadır.
 4.5     Enerji, endüstriyel, inşaat ve altyapı alanlarda Türkiye ve Rusya Federasyonu’nun ortak projeler geliştirilmesine hizmet edecektir.
 4.6     Rus stratejik düşünce kuruluşları ile Türk stratejik düşünce kuruluşları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla ortak forumlar ve yuvarlak masa etkinlikleri düzenleyecektir.
 4.7     Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerde ortak hedefler ve çözüm üreten platformların oluşturulması için projeler geliştirecektir.
 4.8     Türk ve Rus işadamları arasında işbirliği imkânlarını geliştirici ortamın yaratılmasına yardımcı olmak.
 4.9     Türk işadamlarını Rusya Federasyonu’nun gelişen ekonomik koşulları konusunda aydınlatmak, ekonomik, mali ve sosyal mevzuatla ilgili gelişme ve değişmeleri aktarmak. 
 4.10     Rusya Federasyonu’nda yatırım yapmak ve ticari faaliyette bulunmak isteyen potansiyel Türk işadamlarına yol gösterici nitelikte danışmanlık yapmak. 
 4.11     Türk işadamlarının yatırım aşamasında ve ticari faaliyetleri sırasında karşılaştıkları temel sorunları değerlendirmek, ortak nitelikteki sorunlara Türk ve Rus resmi kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çözüm yollarını araştırmak; gerektiğinde sorunların birlikte çözümünde yardımcı olmak.


madde 5:

Derneğin Çalışma Konuları ve Biçimleri
 5.1     Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki stratejik, ekonomik, bilim ve teknolojik alanlarda faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için eğitim ve tanıtma araştırmaları yapmak ve yapılması için çalışmak.
 5.2     Dernek, ulusal ve uluslararası arenada kendisi ile aynı misyona sahip tüm üniversite, dernek, vakıf, işletme ve benzeri kuruluşlar ile birçok konuda işbirliği yapmak.
 5.3     Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki ekonomik, stratejik ve teknolojik alanların gelişmesi ve karşılıklı olarak için tüm kurumlara bilgi aktarımında bulunmak ve bu kurumları yönlendirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
 5.4     Kurs, seminer, zirve, kongre, toplantı, forum, çalıştay, konferans, eşleştirme faaliyetleri ve panel gibi etkinlikler düzenleyerek üyelerin bilgi ve yeteneklerini geliştirmeye çalışır.
 5.5     Türkiye ve Rusya Federasyonu yürürlüğe konan ticari, ekonomik ve mali mevzuat ile çalışma koşullarını düzenleyen mevzuatı, bunlarla ilgili değişiklik tasarılarını izler, tercüme ettirir ve üyelerine duyurur.
 5.6     Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak.
 5.7     Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.
 5.8     Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.
 5.9     Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi ve ticari işletmeler kurmak ve işletmek.
 5.10     Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için sosyal aktiviteler düzenlemek.
 5.11     Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.
 5.12     Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak.
 5.13     Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.
 5.14     Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.
 5.15     Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.
 5.16     Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak.
 5.17     Yeni asıl üyeler alınmasına ve onursal üye kazanılmasına çaba harcar.
 5.18     Dernek amacı doğrultusundaki hizmetleri sürdürebilmek için üyelerden oluşan çalışma grupları veya komisyonlar kurabilir. Gerektiğinde profesyonel kurum veya kuruluşlarla hizmet sözleşmeleri imzalayabilir. 
 5.19     Dernek hedeflerine ulaşabilmek için personel çalıştırabilir.
 5.20     Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak.
 5.21     Dernek, iş hacmini arttırmak için ticaret ve sanayi odalarına, ihracatçı birliklerine, organize sanayi bölgelerine ve üretici STK’lara uygun projeler ve/veya etkinlikler (kongre, konferans, seminer, toplantı v.s.) yaparak ve bu etkinlikler aracılığı ile iş fırsatları sağlayarak ülke sanayisinin gelişimine hizmet eder. Dernek, yaptığı tüm faaliyetlerde üniversite, teknoloji transfer merkezleri, Ar-Ge kuruluşları, özel sektör, kamu kurum/kuruluşları ve diğer ilgili STK'lar ile yakın işbirliğinde bulunabilecektir. 


madde 6:

Derneğin Faaliyet Alanı
 6.1     Dernek ekonomik, bilim, teknoloji, ticari, kültürel ve sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.


BÖLÜM II: ÜYELİK VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

madde 7:

Üye Olma Hakkı
 7.1     Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. 
 7.2     Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. 
 7.3     Derneğe üye olabilmenin koşulları aşağıda gösterilmiştir:
 7.3.1     Gerçek kişi üyelik şartları:
 7.3.1.1     22 yaşını bitirmiş ve fiil ehliyetine sahip olmak;
 7.3.1.2     Dernek ödentilerini ödememe nedeni dışında diğer nedenlerden dolayı herhangi bir dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış ve derneklere üye olmaktan yasaklanmış olmamak;
 7.3.1.3     Özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin almak;
 7.3.1.4     Yüz kızartıcı herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak;
 7.3.1.5     Sermaye Piyasası Kanunu'nun 46/i Maddesi çerçevesinde haklarında borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağı getirilen kişi ve kuruluşlara ilişkin liste dahilinde bulunmamak;
 7.3.1.6     En az 3 Yönetim Kurulu üyesince dernek üyeliğine yazılı ve imzalı olarak önerilmiş olmak.
 7.3.2     Tüzel kişi üyelik şartları:
 7.3.2.1     Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş olmak;
 7.3.2.2     Denekler Kanunu'nun hükümlerine göre derneklere üye olmak hakkından mahrum olmamak;
 7.3.2.3     Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kurul veya kişiler tarafından derneğe üye olmak için yazılı talepte bulunmak;
 7.3.2.4     Firmaların tüzel kişiliklerini koruyarak üye olmaları halinde, firma yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse ilgili firmaca yeniden belirlenerek derneğe bildirilir;
 7.3.2.5     Sermaye Piyasası Kanunu'nun 46/i Maddesi çerçevesinde haklarında borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağı getirilen kişi ve kuruluşlara ilişkin liste dahilinde bulunmamak;
 7.3.2.6     En az 3 Yönetim Kurulu üyesince dernek üyeliğine yazılı ve imzalı olarak önerilmiş olmak;
 7.3.3     Üyelik Türleri
 7.3.3.1     Asıl Üye:
 7.3.3.1.1     Asıl üye dernek üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan gerçek ve tüzel kişilerdir.
 7.3.3.1.2     Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü̈ göreve aday olmak ve oy kullanmak; yükümlülükleri ise özel ve genel  toplantılarına katılmak, dernek tüzüğüne uymak, ödentilerini zamanında  ödemek, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak  ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini  içerir. 
 7.3.3.1.3     Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek malvarlığında hak iddia edemez. 
 7.3.3.1.4     Her tüzel kişi için bu kurum hesabına faaliyet gösteren en fazla üç (3) gerçek kişi derneğin faaliyetlerinden faydalanabilir ancak bu üyelerden, tüzel kişi tarafından yetkilendirilmiş “temsilci bireysel üye” şirketini temsil ve genel kurulda oy kullanma hakkını haizdir. 
 7.3.3.1.5     Tüzel kişiler üye oldukları andan itibaren derneğin faaliyetlerinde ve internet sitesinde kurum logoları ile yer alma hakkına sahiptirler. 
 7.3.3.2     Onursal Üye:
 7.3.3.2.1     Türkiye’de Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki ilişkin girişim ve çalışmalara, dernek amaç ve hizmet konularına belirli ve önemli büyük katkıları olan ya da olabilecek gerçek kişiler arasından ve Yönetim Kurulu onayı ile seçilen onursal nitelikteki üyelerdir. 
 7.3.3.2.2     Onursal üyeler, organlara seçilme hakkına sahip olmayıp, Dernek bütçesinde öngörülen ödentiyi ödemekle yükümlü değildirler. 
 7.3.3.2.3     Onursal üyelerin oy hakları bulunmamaktadır.  


madde 8:

Üyelik İşlemleri
 8.1     Asıl Üyeliğe Giriş – Gerçek Asıl Üyeler için
 8.1.1     Dernek üyesi olmak isteyen gerçek kişiler, Dernek tüzük hükümlerini kabul ettiklerini ve tüzükte belirtilen gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten, en az 3 Dernek Yönetim Kurulu üyesince de imzalanmış “Üyelik başvuru” formunu doldurup, 2 adet fotoğrafları ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte Derneğe yazılı olarak sunarlar.   
 8.1.2     Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruyu, alındığı tarihi izleyen en çok otuz (30) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde oy çoğunluğu ile karara bağlayıp, sonucunu başvuru sahibine yazılı olarak bildirir. 
 8.1.3     Giriş Ödentisi ile Yıllık Ödentinin tamamı alınır. Bu ödemeler yapılmadığı sürece Dernek üyeliği kazanılamaz. 
 8.1.4     Hiç kimse Derneğe üye olmaya zorlanamaz.  
 8.2     Asıl Üyeliğe Giriş – Tüzel Asıl Üyeler için
 8.2.1     Tüzel kişilerin Dernek üyesi olması durumunda, tüzel kişinin Dernek tüzük hükümlerini kabul ettiğini ve tüzükte belirtilen gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten, en az 3 Dernek Yönetim Kurulu üyesince de imzalanmış “Üyelik başvuru” formu doldurulup, tüzel kişinin Derneğe üye olmak istediğine dair Yönetim Kurulu/ortaklar kurulu kararı fotokopisi veya yetki belgesi ile birlikte yetkili kişinin yazısı, imza Sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, temsilcinin 2 Adet Fotoğrafları, temsilcinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte Derneğe yazılı olarak sunarlar.   
 8.2.2     Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruyu, alındığı tarihi izleyen en çok otuz (30) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde oy çoğunluğu ile karara bağlayıp, sonucunu başvuru sahibi tüzel kişiye yazılı olarak bildirir. 
 8.2.3     Giriş Ödentisi ile Yıllık Ödentinin tamamı alınır. Bu ödemeler yapılmadığı sürece Dernek üyeliği kazanılamaz.       
 8.2.4     Hiç kimse Derneğe üye olmaya zorlanamaz.    
 8.3     Asıl Üyeliğe Giriş – Onursal Asıl Üyeler için
 8.3.1     Derneğin amaçlarının gerçekleşmesinde önemli katkıları bulunan kişilerin başvurusu veya önerilmesi halinde Yönetim Kurulu adı geçen niteliklerin olup olmadığına dair bir araştırma yaparak, en çok otuz (30) gün içinde üyeliğe kabul veya reddi şeklinde karara bağlayıp, başvuru sahibine yazı ile bildirir.  
 8.3.2     Hiç kimse Derneğe üye olmaya zorlanamaz.  


madde 9:

Üyelikten Ayrılma
 9.1     Her üye ölümle veya kendiliğinden yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten  çıkma hakkına sahiptir.  
 9.2     Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış  sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.   
 9.3     Dernekten çıkan üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.  


madde 10:

Üyelikten Çıkarılma
 10.1     Dernek üyeliğinden çıkarılma nedenleri aşağıda gösterilmiştir: 
 10.1.1     Mazeretsiz olarak üst üste iki olağan Genel Kurul toplantısına katılmamak, verilen görevleri yapmamak ve böylelikle Derneğin yaşamasına ve amaç ile hizmet konularına ilgisizlik göstermek;
 10.1.2     Derneklere üye olma hakkını yitirme ve Tüzük hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranmak; 
 10.1.3     Yetkili olmadığı halde Dernek adına hukuksal işlemlerde bulunup, Derneği borç ve yükümlülük altına sokmak; 
 10.1.4     Derneğin amacının gerçekleşmesini zorlaştırıcı ve engelleyici işlem ve eylemlerde bulunmak; 
 10.1.5     Yazılı uyarılara rağmen ödenti yükümlülüğünün yerine getirilmemek; 
 10.1.6     Derneğin onuru ve saygınlığına zarar verici hareketlerde bulunmak;  
 10.1.7     Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak;
 10.2     Yukarıda sayılan hallerden birinin tespiti halinde üye, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılıp ihraç edilen üyeye yazılı olarak bildirir. Üyelikten çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinirler ve dernek malvarlığında hak iddia edemezler. 


BÖLÜM III: ORGANLAR GÖREV VE YETKİLERİ

 Dernek Organları
 11.1     Derneğin üçü (3) zorunlu organı vardır.
 11.2     Genel Kurul tarafından gerekli görünen başka organlar da kurulabilir.
 11.3     Zorunlu organlar: 
 11.3.1     Genel Kurul;
 11.3.2     Yönetim Kurulu;
 11.3.3     Denetim Kurulu;
 11.4     İsteğe bağlı organlar:
 11.4.1     Bunların yanı sıra Yönetim Kurulu çalışmalar yapmak için çeşitli komisyonlar oluşturabilir.

madde 11:


madde 12:

Genel Kurul
 12.1     Genel Kurul, Derneğin en yetkili organ olup, Derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
 12.2     Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı üçe kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden oluşur; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur.
 12.3     Genel Kurul:
 12.3.1     Bu Tüzükte belli edilen zamanda olağan;
 12.3.2     Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.
 12.3.3     Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin başvurusu üzerinde sulh hakimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
 12.4      Genel Kurul, 3 yılda bir, olağan olarak Mayıs ayı içerisinde, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek gün, saat ve yerde toplanır.
 12.5     Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.


madde 13:

Genel Kurul Çağrı Usulü
 13.1     Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkına sahip üyelerin listesini düzenler.
 13.2     Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş (15) gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi (7) günden az, altmış günden fazla olamaz. 
 13.3     Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, 13.2 fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. 
 13.4     Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.


madde 14:

Genel Kurul Çağrı Usulü
 14.1     Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. 
 14.2     Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. 
 14.3     Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
 14.4     Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. 
 14.5     Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazır listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. 
 14.6     Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. 
 14.7     Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. 
 14.8     Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
 14.9     Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. 


madde 15:

Genel Kurulda Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
 15.1     Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
 15.2     Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.
 15.3     Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.


madde 16:

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
 16.1     Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.


madde 17:

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
 17.1     Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır:
 17.1.1     Türkiye Cumhuriyeti yasaları ile Tüzük hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak;
 17.1.2     Dernek organlarının seçilmesi; 
 17.1.3     Dernek tüzüğünün değiştirilmesi;
 17.1.4     Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası;
 17.1.5     Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi; 
 17.1.6     Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması;
 17.1.7     Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması;
 17.1.8     Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması, kiralanması veya mevcut taşınmaz malların satılması, kiraya verilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi;
 17.1.9     Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması;
 17.1.10     Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi;
 17.1.11     Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması;
 17.1.12     Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi;
 17.1.13     Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması;
 17.1.14     Derneğin vakıf kurması;
 17.1.15     Derneğin fesih edilmesi;
 17.1.16     Yönetim Kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması;
 17.1.17     Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması;
 17.1.18     Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi;


madde 18:

Yönetim Kurulu’nun Teşkili
 18.1     Yönetim Kurulu 3 yıllık süre için Derneğin gerçek kişi üyeleri veya tüzel kişi üyelerin temsilcileri arasından seçilmiş 5 (beş) asıl ve 5 (beş) yedek üyeden genel kurulunca seçilir.
 18.2     Üç yıllık görev süresi, seçimin yapıldığı Genel Kurul toplantısını takiben başlar. 
 18.3     Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, 2 (iki) başkan yardımcısı, sekreter, saymanı belirler.
 18.4     Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
 18.5     Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. 


madde 19:

Yönetim Kurulu’nun Çalışma İlkeleri
 19.1     Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:
 19.1.1      Yönetim Kurulu en az ayda bir kez Merkez’de olağan olarak toplanır ve gereğinde tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman olağanüstü toplantıya çağrılabilir. 
 19.1.2     Yönetim Kurulu üye sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar toplantıyla katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
 19.1.3     Yönetim Kurulu, Dernek Başkanı’nın çağrısı üzerine ve yine Dernek Başkanı’nın diğer Yönetim Kurulu üyelerine de danışarak saptadığı gündem doğrultusunda toplanır ve çalışmalarını yapar. 


madde 20:

Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri
 20.1     Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:
 20.1.1     Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine/birkaçına veya bir üçüncü kişiye yetki vermek;
 20.1.2     Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak;
 20.1.3     Genel Kurul’un verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek;
 20.1.4     Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak;
 20.1.5     Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek;
 20.1.6     Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak;
 20.1.7     Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak;
 20.1.8     Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve işbu Tüzük hükümleri doğrultusunda, derneğin amacına uygun faaliyetlerini artırıcı kararları almak ve uygulamak;
 20.1.9      Her faaliyet yılı sonunda Derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurul’a sunmak; 
 20.1.10     Bütçenin uygulanmasını sağlamak;
 20.1.11     Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere duyurmak;
 20.1.12     Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak komiteler kurmak ve raporları hakkında gereken kararları almak;
 20.1.13     Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri veya tüzük değiştirilmesi hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak;
 20.1.14     Genel Kurul’da alınan kararları uygulamak;
 20.1.15     Genel Kurul’un verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak; 
 20.1.16     Gerekli görülmesi halinde şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak ve bu şubelerinin denetlenmesini sağlamak;


madde 21:

 Denetim Kurulu’nun Teşkili
 
21.1     Denetim Kurulu, 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir. 
 21.2     Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. 


madde 22:

Denetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri
 22.1     Denetim kurulu; Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.
 22.2     Denetim Kurulu; gerektiğinde Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırabilir. 
 22.3     Denetim Kurulu en az 12 (oniki) ayda bir kez Merkez’de toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı 2 (iki)’dir.


madde 23:

Ortak Hükümler
 23.1     Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç (3) toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar. 
 23.2     Herhangi bir nedenle kurulundan üye ayrıldığında, sırasıyla yedek üyelere çağrı yapılır ve yedek üyeler seçilir. Sıraya göre göreve gelen yedek üye, görevinden istifa ettiği takdirde, kendisinden sonra gelen üyeye çağrı yapılır. 


BÖLÜM IV: MALİ HÜKÜMLER

madde 24:

Derneğin Gelir Kaynakları
 24.1     Giriş Ödentisi (Kayıt Ödentisi): Bir defaya özgü olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde üyeliğe kabul edilen üyeler için öngörülen ödentidir. Giriş Ödentisi’nin miktarı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 
 24.2     Yıllık Ödenti (Üyelik Ödentisi): Üyeler için her çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu ödenti olup, miktarı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 
 24.3     Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si üç ayda bir genel merkeze gönderilir.
 24.4     İktisadi işletme gelirleri.
 24.5     Yurt içi ve yurt dışı bağış ve yardımlar.
 24.6     Eğitim ve çalışma faaliyetleri ile sosyal tesis işletme gelirleri. 
 24.7     Yardım Toplama Kanunu’na göre elde edilecek gelirler.
 24.8     Dernek amacına uygun olarak yapılacak her türlü faaliyet gelirleri.
 24.9     Derneğin mal varlığından elden edilen gelirler.
 24.10     Diğer gelirler. 
 24.11     Derneğin yıl içinde yukarıda belirtilen gelir kaynaklarından elde edilen gelirlerinin en az % 70 (yüzde yetmiş)’i derneğin amacının gerçekleştirilmesinde kullanılacaktır.


madde 25:

Dernek Defterleri
 25.1     Defter tutma esasları; Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. 
 25.2     Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
 25.3     Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
 25.4     Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
 25.5     Kayıt Usulü: Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.


madde 26:

Tutulacak Defterler
 26.1     Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur:
 26.1.1     İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
 26.1.1.1     Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 26.1.1.2     Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 26.1.1.3     Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 
 26.1.1.4     İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 26.1.2     Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
 26.1.2.1     26.1.1. bendinin 26.1.1.1, 26.1.1.2 ve 26.1.1.3.’üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
 26.1.2.2     Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.


madde 27:

Defterlerinin Tasdiki
 27.1     Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. 
 27.2     Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. 
 27.3     Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.


madde 28:

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
 28.1     İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.


madde 29:

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
 29.1     Gelir ve gider belgeleri;
 29.1.1     Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. 
 29.1.2     Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. 
 29.1.3     Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır. 
 29.1.4     Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir. 
 29.1.5     Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.
 29.2     Alındı Belgeleri: 
 29.2.1     Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. 
 29.2.2     Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
 29.3     Yetki Belgesi: 
 29.3.1     Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
 29.3.2     Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.
 29.4     Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi: 
 29.4.1     Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır. 
 29.5     Beyanname Verilmesi: 
 29.5.1     Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir. 


madde 30:

Bildirim Yükümlülüğü
 30.1     Mülki amirliğe yapılacak bildirimler: 
 30.1.1     Genel Kurul Sonuç Bildirimi: 
 30.1.1.1     Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. 
 30.1.1.2     Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir. 
 30.1.2     Taşınmazların Bildirilmesi: 
 30.1.2.1     Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
 30.1.3     Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi: 
 30.1.3.1     Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur. 
 30.1.3.2     Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
 30.1.4     Değişikliklerin Bildirilmesi: 
 30.1.4.1     Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. 
 30.1.4.2     Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.


madde 31:

Derneğin İç Denetimi
 31.1     Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. 
 31.2     Genel kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 
 31.3     Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. 
 31.4     Genel kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.


madde 32:

Derneğin Borçlanma Usulleri
 32.1     Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. 
 32.2     Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. 
 32.3     Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. 


madde 33:

Derneğin Şubelerin Kuruluşu
 33.1     Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek Yönetim Kurulunca, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.


madde 34:

Şubelerin Görev ve Yetkileri
 34.1     Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.


madde 35:

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler
 35.1     Şubenin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’dur.
 35.2     Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulu, 5 (beş) asıl ve 5 (beş) yedek, Denetim Kurulu ise 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir. 
 35.3     Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.


madde 36:

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği
 36.1     Şubeler, Genel Kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.
 36.2     Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Şubat ayı içerisinde, şube Yönetim Kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. 
 36.3     Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
 36.4     Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir. 
 36.5     Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar. 
 36.6     Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez Yönetim veya Denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.


madde 37:

Temsilcilik Açma
 37.1     Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. 
 37.2     Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. 
 37.3     Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.


BÖLÜM V: GENEL HÜKÜMLER

madde 38:

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
 38.1     Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. 
 38.2     Genel Kurul’da tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. 
 38.3     Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
 38.4     Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. 


madde 39:

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
 39.1     Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. 
 39.2     Genel Kurul’da fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurul’a katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. 
 39.3     Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
 39.4     Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurul’da fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. 


madde 40:

Tasfiye İşlemleri
 40.1     Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. 
 40.2     Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. 
 40.3     Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Rusya Ekonomi Bilim ve Teknoloji Derneği” ibaresi kullanılır. 
 40.4     Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. 
 40.5     Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. 
 40.6     Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurul’da belirlenen yere devredilir. 
 40.7     Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
 40.8     Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
 40.9     Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. 
 40.10     Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. 


madde 41:

Hüküm Eksikliği
 41.1     Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 41 (kırkbir) maddeden ibarettir.